PRAWO PODSTAWOWE DLA BRANŻY GAZU PŁYNNEGO

Stan na 26.03.2020 roku

GŁÓWNE STRONY  INTERNETOWE (WYSZUKIWARKI) ZWIĄZANE Z PRAWEM:

www.isap.sejm.gov.pl – zbiór dzienników ustaw

www1.rcl.gov.pl – rządowe centrum legislacji

www.sn.pl – orzecznictwo PL

www.nsa.gov.pl – orzecznictwo PL

www.eur-lex.europa.eu  – akty prawne Unii Europejskiej

www.curia.europa.eu  – orzecznictwo UE

GŁÓWNE AKTY PRAWNE:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483) oraz 3 akty zmieniające.

Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Dz.U. 1997 nr 102 poz. 643 oraz 10 aktów zmieniających i 90 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104 oraz 10 aktów zmieniających i 4 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Dz.U. 1989 nr 35 poz. 195 oraz 10 aktów zmieniających i 1 akt wykonawczy.

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Dz.U. 2018 poz. 646 oraz 6 aktów zmieniających.

GŁÓWNE BRANŻOWE AKTY PRAWNE:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 oraz 103 akty zmieniające i 154 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1200 oraz 3 akty zmieniające i 48 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Dz.U. 2015 poz. 1680

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG). Dz.U. 2017 poz. 159.

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Dz.U. 2007 nr 52 poz. 343 oraz 20 aktów zmieniających i 38 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek opłaty zapasowej. Dz.U. 2014 poz. 1812.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 oraz 151 aktów zmieniających i 286 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Dz.U. 2013 poz. 21 oraz 31 aktów zmieniających i 47 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Dz.U. 2019 poz. 2531.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 2020 poz. 10

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 oraz 103 akty zmieniające i 197 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 oraz 9 aktów zmieniających.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 oraz 24 akty zmieniające i 68 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 20 września 2006 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. Dz.U. 2006 nr 181 poz. 1335 oraz 4 akty zmieniające.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych. Dz.U. 1999 nr 75 poz. 846 oraz 2 akty zmieniające.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 oraz 171 aktów zmieniających i 583 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371 oraz 88 aktów zmieniających i 155 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 oraz 74 akty zmieniające i 165 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Dz.U. 2017 poz. 708 oraz 7 aktów zmieniających i 26 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 oraz 33 akty zmieniające i 95 aktów wykonawczych.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 oraz 1 akt zmieniający.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 oraz 5 aktów zmieniających.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 oraz 26 aktów zmieniających i 192 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dz.U. 2018 poz. 1000 oraz 2 akty zmieniające i 6 aktów wykonawczych.

Umowa ADR 2019 wraz z załącznikami jest na stronie https://www.gov.pl/web/infrastruktura/towary-niebezpieczne

 

GŁÓWNE USTAWY PODATKOWE:

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 oraz 79 aktów zmieniających i 117

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926 oraz 170 aktów zmieniających i 534 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne. Dz.U. 2004 nr 68 poz. 622 oraz 29 aktów zmieniających i 242 akty wykonawcze.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 oraz 56 aktów zmieniających i 271 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 oraz 75 aktów zmieniających i 259 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 oraz 235 aktów zmieniających i 99 aktów wykonawczych.

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31 oraz 81 akty zmieniające i 112 aktów wykonawczych.

GŁÓWNE KODYFIKACJE:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141.

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

Incoterms 2020 – międzynarodowe reguły handlu publikowane przez ICC (Międzynarodową Izbę handlową) https://www.iccpolska.pl/pl/publikacje

 

NORMY POLSKIE PN I EUROPEJSKIE NORMY EN W POLSKIM KOMITECIE NORMALIZACYJNYM.

Przykłady norm z różnym oznaczeniem

PN C 96008       Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3 – C4

PN -ISO 4706    Butle do gazów stalowe spawane do ponownego napełniania

PN-EN 1442      Wyposażenie i osprzęt do LPG – Butle stalowe, spawane do wielokrotnego napełniania LPG – Projektowanie i konstrukcja